دولتهای حداقلی

دولتهای حداقلی

نویسنده: po-science - ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ your-alt

دولت حداقلی آرمان لیبرالهای کلاسیک است که هدف آنها تضمین بهره مندی افراد از گسترده ترین حد ممکن آزادی است. این نظر ریشه در نظریه قرارداد اجتماعی دارد، با این حال، نظری اساسا منفی از دولت ارائه میدهد. از این چشم انداز، ارزش دولت آن است که آمادگی دارد رفتار بشر را محدود کند و از این راه افراد را از دست اندازی به حقوق و آزادی های دیگران بازدارد. دولت فقط مجموعه ای حمایتی است، و وظیفه اصلی آن عبارت است از فراهم آوردن چارچوب صلح و نظم اجتماعی تا شهروندان بتوانند هرطور که بهتر می دانند زندگی خود را اداره کنند.
بنابه تشبیه معروف لاک، دولت مانند نگهبان شب است که کار و خدمت او وقتی خواسته می شود که زندگی منظم در معرض تهدید باشد. با این حال، این وضعیت دولت «حداقلی» یا «نگهبان شب» را با سه وظیفه اصلی روبه رو می کند. پیش از همه دولت وظیفه دارد نظم داخلی را حفظ کند. دوم، دولت اجرای قراردادها یا موافقت نامه های اختیاری بین شهروندان خصوصی را تضمین می کند، و سوم، دولت در برابر حمله خارجی از مردم حمایت میکند. از این رو، تشکیلات نهادی دولت حداقلی به نیروی پلیس، نوعی نظام دادگستری، و نوعی ارتش محدود می شود. مسئولیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و دیگر مسئولیت ها به افراد تعلق دارند، و بنابراین کاملا بخشی از جامعه مدنی اند.
موضوع دولت حداقلی در بحث های سیاسی مدرن راست نو مطرح شده است. راست نو، با تکیه بر اندیشه های لیبرالی نخستین و به ویژه اندیشه بازار آزاد یا نظریه های اقتصادی کلاسیک، ضرورت عقب راندن مرزهای دولتی را مطرح کرده است. این موضوع در نوشته های رابرت نزیک به بیان دوباره لیبرالیسم لاکی، بر اساس دفاع از حقوق فرد، به ویژه حقوق مالکیت می انجامد.
در مورد بازار آزاد، اقتصاددان هایی مانند فریدریش فون هایک و میلتن فریدمن (Milton Friedman) (، دخالت دولت را «سایه سنگینی» دیده اند که رقابت، کارایی و توان تولید را فرو می کاهد. از چشم انداز راست نو، نقش اقتصادی دولت باید به دو کارکرد محدود شود حفظ ابزار پایدار مبادله یا «پول محکم» (sound money) (تورم پایین یا صفر) و پیشبرد رقابت از راه کنترل انحصار قدرت، تثبیت قیمت و مانند آنها. خیلی ها، دولتهای آسیایی، مانند تایوان، سنگاپور و مالزی را نمونه های مدرن دولتهای حداقلی تصویر می کنند. اما این گونه نگاه به آنها، درجه دخالت این دولت ها در مدیریت اقتصادی از راه راهنمایی سرمایه گذاری و تأکید بر آموزش و پرورش و تربیت را نادیده می گیرد

رابرت نوزیک، از مشهورترین صاحب نظران در مورد دولت حداقلی و دفاع از آن می باشد.

your-alt