پدرسالاری

پدرسالاری

نویسنده: po-science - ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ your-alt

▪️پدر سالاری به نوعی از نظام اجتماعی یا دودمانی گفته می شود که در آن پدر یا مسن ترین شخص مذکر در طایفه سرپرستی نظام اجتماعی را برعهده می گیرد.

▪️در برخی از موارد مشاهده می شود که بین دو واژه “پدر سالاری” و “مرد سالارِی” تفکیکی قائل نمی شوند و این دو اصطلاح به جای هم به کار برده می شوند که این اشتباه است.

▪️به طور کلی می توانیم بگوییم که پدرسالاری تنها بخشی از مردسالاری است و به گروه خاصی از مردان در داخل نظام اقتداری و سلسله مراتبی اشاره می کند.
▪️در زبان انگلیسی برای پدرسالاری از واژهٔ Patriarchy استفاده می‌شود و برای مردسالاری از واژهٔ Masculism استفاده می‌شود.

your-alt