تفرقه بینداز و حکومت کن

تفرقه بینداز و حکومت کن

نویسنده: po-science - ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ your-alt

▪️ تفرقه بینداز و حکومت کن مثل معروفی است که به فیلیپ دوم مقدونی پدر اسکندر مقدونی نسبت داده شده و پس از او توسط ژولیوس سزار و ناپلئون بناپارت به عنوان یک استراتژی مورد استفاده بوده و البته موارد استفاده این استراتژی در طول تاریخ بسیار است.

▪️ این استراتژی عبارت است از به‌دست آوردی یا نگهداری قدرت(سیاسی و اجتماعی) از طریق شکستن یا تجزیه یک قدرت متمرکز به بخشهای کوچکتری که هریک از این بخشهای کوچکتر به‌ تنهایی قدرت کمتری از اجراکنندهٔ این استراتژی را دارند. بدینصورت اجرا کننده استراتژی قدرت را تحت کنترل خود حفظ خواهد کرد.

▪️ مورد مثال این استراتژی را میتوان به بکاری گیری آن در میان اقوام و گروههای یونانی (اتحادیه اخائیه) ذکر کرد که توسط امپراطوری رم برای سالیان سال مورد استفاده بود و در نهایت منجر به حل شدن یونانی ها در امپراتوری رم گردید.

your-alt