آیین دو شمشیر

آیین دو شمشیر

نویسنده: po-science - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ your-alt

آیین دو شمشیر آیینی است که در قرن پنجم میلادی در جامعه مسیحی رومی متشکل گردید. این آیین در تمام ادوار قرون وسطی به منزله یک ایین مقبول پذیرفته و جز سنت قرار گرفت و هر زمان که بین پاپ و امپراتور اختلاف یا رقابتی پیش، به این آیین رجوع می نمودند. این آیین رابطه بین روحانیات و دنیویات یا مذهب و سیاست را معلوم می کند.

?مبنای پیدایش «نظریه ی دو شمشیر»تفسیری است که برخی از مفسران مذهبی قرون وسطی از جمله پاپ گرگوار هفتم، از آیه ای از انجیل لوتا (باب ۲۲، آیه ۳۸)ارائه نموده اند.در این آیه چنین آمده است که حواریون به مسیح خطاب می کنند و می گویند:«ای خداوند، اینک دو شمشیر!»طبق تفسیر آنان، مقصود از دو شمشیر در این آیه، دو مظهر قدرت است:یکی قدرت سیاسی یا مادی و دیگری قدرت مذهبی یا معنوی.ایشان مظهر قدرت سیاسی را امپراتور و مظهر قدرت مذهبی را پاپ می دانستند که هر یک در قلمرو خود دارای حاکمیت هستند.

?با تاجگذاری شارلمانی در سال ۸۰۰ میلادی به دست پاپ لئون سوم، نظریه ی دو شمشیر، مفهوم جدیدی یافت؛ به این گونه که به تدریج پاپها خود را برتر از امپراتوران دانستند و نظریه ی دو شمشیر را چنین تفسیر کردند که خداوند، هر دو شمشیر یا قدرت (سیاسی و مذهبی)را به پاپ اعطا کرده و پاپ خود، قدرت سیاسی را به امپراتور بخشیده است. این بینش، موجب جدالهای شدید میان برخی از پاپها و امپراتوران اروپایی گردید؛ از جمله کشمکش میان پاپ گرگوار هفت و هانری چهارم امپراتور روم و ژرمن که منجر به پیروزی پاپ و شکست هانری چهارم به سال ۱۰۷۷ میلادی شد.

?مفاد
۱٫ حفظ علایق و منافع روحانی و روحانیون و حکومت بر ارواح و عقاید مردم که در حوزه اقتدار کلیسا قرار گرفت و تشکیل یک دستگاه سلسله مراتبی و یک سلسه تعلیمات خاص را دارد که کشیشان و روحانیان عهده دار آن بودند.
۲٫ حفظ منافع و علایق دنیوی و حصول و حفظ صلح و نظم عدالت که در منظقه حکومت کشوری یا سیاسی واقع شد و تشکیل یک سلسله عملیاتی را می داد که زمامداران سیاسی و کارگزارن ایشان آن را بر عهده داشتند.

?کارکرد
برای این که بین دو قدرت فوق، یعنی کلیسا و حکومت، یک روح همکاری متقابل باشد، این آیین به وجود آمد. این آیین حدود قدرت کلیسا و حکومت را مشخص می کند. حدودی که هر دو قدرت باید آنها را محترم شمارند.

your-alt