بورژوا و بورژوازی

بورژوا و بورژوازی

نویسنده: po-science - ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ your-alt

بورژوا واژه ای فرانسوی است که معمولاً در تحلیل و طبقه بندی جوامع بشری مورد استفاده قرار می گیرد. گاهی این واژه به معنای مردم مرفه و سرمایه دار جامعه یا طبقات بالای شهر اطلاق می شود. معمولاً در قرون وسطا فردی از اهالی شهر که ارباب یا دهقان نباشد، بورژوا نامیده می شد. اما در قرون هفدهم و هجدهم ارباب یا کارفرما یا تجار به این نام خوانده می شد. بورژوا به معنای فردی از طبقه میانه است. بورژوازی، در زبان فرانسه عنوانی است برای طبقه میانه سوداگر و تاجر یا شهرنشینی که از حقوق سیاسی برخوردار بود. از نظر اقتصاد یا سیاست، بورژوازی را طبقه ای باز، ماجرا جو و انقلابی می دانند. اما از نظر فرهنگی، نویسندگان و متفکران، بورژوازی را نمودگار آزمندی، پستی طبع و بی ذوقی می دانند و برای آن جز پول پرستی انگیزه ای نمی شناسند.

بورژوازی پرچمدار لیبرالیسم محسوب می شود و انقلاب هایی که زیر نفوذ آن انجام شده، بخصوص انقلاب فرانسه تحولات خاصی را از لحاظ اعتقادی و اجتماعی در جامعه ایجاد نموده و به امتیازهای ناشی از تبار پایان داده و بر فرد، حقوق فرد و دستاوردهای فرد به عنوان ملاکی برای سنجش ارج و مقام اجتماعی انسان تکیه دارد. از این لحاظ دارایی های مادی و مالی فرد معیار سنجش ارزش و مقام او در جامعه است.‏

بورژوازی در اصطلاح مارکسیستی به معنای سرمایه داران، سوداگر، پیشه وران و دارندگان مشاغل آزاد است. کارل مارکس بورژوازی را طبقه ای از جامعه می داند که صاحبان اصلی امکانات تولید یعنی کارخانه، ماشین آلات و ابزار در یک جامعه سرمایه داری می باشند. این گروه با در دست گرفتن امکانات مالی و مادی توانسته اند
گروه کارگر را در شغل های مورد نیاز استخدام نموده و از مزایا و منافع آن در جهت تحکیم موقعیت اقتصادی و اجتماعی خود بهره برند. از این رو واژه بورژوازی و پرولتاریا همواره در مقابل هم قرار می گیرند. مارکس می نویسد: « بورژوازی از نظر تاریخی بالاترین نقش انقلابی را داشته است. بورژوازی بدون آنکه مدام ابزارهای تولید و همراه آن تمام مناسبات را به شیوه انقلابی دگرگون کند، نمی تواند زیست.»

در واقع طبقه بورژوا قدرت خود را از طریق استخدام طبقات پایین در شغل های مورد نظر، آموزش و جمع آوری ثروت کسب می کنند. در برخی از طبقه بندی ها، این دسته بالاتر از طبقه پرولتاریا جای دارد. بورژوا ها در جوامع سرمایه داری به فعالیت هایی چون
قانونگذاری و تعیین قوانین یک جامعه پرداخته و مالک اصلی زمین ها و امکانات شهری هستند.خرده بورژوازی نیز بخشی از بورژوازی است که شامل افراد طبقه میانه در جامعه سرمایه داری می باشد. این گروه دارایی های کوچکی دارند، مانند مالکان کارگاه ها و کارخانه های
کوچک.

your-alt