لسه فر

لسه فر

نویسنده: po-science - ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ your-alt

لسه فر (به فرانسوی: Laissez-faire)، رویکردی اقتصادی ‌است که طبق آن داد و ستد میان افراد خالی از هرگونه دخالت حکومت باید باشد. از این روست که لسه فر از مبانی فکری اقتصاد آزاد‌ و لیبرالیسم کلاسیک محسوب می‌شود. لفظ لسه فر بخشی از گزاره‌ٔ فرانسوی laissez faire, laissez passer است به معنی «بگذار بروند». لسه فر معمولاً در تقابل با برنامه‌ریزی مرکزی از سوی حکومت اقتدارگرا یا دخالتگری حکومت در جهت سوق دادن فعالیت‌های اقتصادی به جانب دلخواه [حکومت]‌ به کار می‌رود. لودویگ فن میزس در کتاب کنش انسانی می‌نویسد:‌ «لسه فر یعنی:‌ بگذار تا انسان عادی خود انتخاب و عمل کند. مجبورش مکن که گردن به خواست دیکتاتور نهد.»

 

تفاوت سه اندیشه دمکراتیک، لسه فر و اتوکراسی در یک شکل

your-alt